مدرسه صنعتي آذربايجان در ششگلان ، دربند رشديه ، منزل مرحوم سرهنگ سعيد خان عدل تأسيس و پس از مدتي به خيابان فردوسي و بعد به محله اهراب و بعد از آن به کوچه پست خانه انتقال يافت . در سال 1316 به ساختمان ملکي آقاي حاجي محمد جعفر اصفهاني واقع در ميدان شهرداري منتقل و تا آماده شدن ساختمان اصلي در همانجا مشغول بکار بوده است .

دراين مدت اولياي هنرستان از لحاظ اينکه در ساختمانهاي استيجاري هنرستان به هيچوجه نکات فني و احتياجات واقعي آن پيش بيني نشده بود ، هميشه در فشار و زحمت بوده اند . لذا از سال 1318 اقدام به تهيه بناي مخصوص براي هنرستان تبريز که کليه احتياجات فني پيش بيني شده باشد ، گرديد و پس از مطالعاتي که در خصوص تعيين محل بنا بعمل آمد . ميدان متروکه و مخروبه اي که در ضلع شمالي خيابان زهره[1] و جنب باغ گلستان واقع بود ، براي اين منظور انتخاب و قسمتي از اين زمين که بالغ بر15016 مترمربع بود از قرار متري 10 ريال توسط اداره اقتصاد ملي استان سوم از اداره شهرداري خريداري و سند مالکيت آن بشماره 10899 مورخه 7/11/1319 در دفترخانه رسمي شماره 15 تنظيم گرديد و بلافاصله نقشه لازم براي زيربناي ساختمان هنرستان تهيه و آگهي مناقصه جهت تعيين شرکت ساختماني خارجي که مدير آن از اتباع سويس بوده ، برنده مناقصه گرديد .

مقدمات شروع عمليات ساختماني در دست شروع و اقدام بود که جريانات شهريور ماه سال1320 پيش آمد نمود و بعلت گرفتاريهاي سياسي انجام عمليات ساختماني تعطيل گرديد .

با خروج اتباع خارجي از ايران شرکت سويسي نيز بصورت ناقص عمليات ساختماني را در بوته تعويق قرار داده و کشور را ترک کردند . پس از آن نيز تنشهاي سياسي و جدايي طلبانه در منطقه آذربايجان ساختمان فوق را کاملاً بفراموشي سپرد .

مجدداً در سال 1325 توجه مخصوص دولت به احداث بناي معظمي براي هنرستان جلب و بلافاصله آقاي مهندس علي اصغر لواساني رياست محترم آموزش فني وزارت اقتصاد ملي ، به تبريز اعزام و درمحل ، مطالعات لازم در خصوص شروع ساختمان بعمل آمد .

براساس گزارشات کاملي که از احتياجات هنرستان بمرکز داده شد ، دستور شروع ساختمان صادر گرديد . در نتيجه اوايل سال 1326 اگهي مناقصه ساختمان هنرستان که نقشه آن با در نظر گرفتن احتياجات فني و تعليماتي و با پيش بيني نمودن پيشرفتهاي بعدي آن از طرف اداره کل ساختمان وزارت دارايي تنظيم شده بود ، منتشر و پس از انجام مقررات قانوني ، شرکت ساختماني ايرانشهر برنده مناقصه شناخته شده و قرارداد (ت ث99) بين شرکت مزبور و وزارت اقتصاد ملي منعقد گرديد . عمليات ساختماني بلافاصله شروع و در طي سه سال کار يعني در اوايل سال 1328 عمليات ساختماني قسمتهاي عمده  و اساسي بنا خاتمه يافت .[1]) خيابان زهره بعدها بنام خيابان هنرستان و اکنون بنام خيابان خرمشهر موسوم است .


از اين قسمت عکسها را مشاهده فرماييد
+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم آذر 1391ساعت 11:19 توسط مهدي ميرزامحمدي |